XL Taste of Finland

Ässä Mix 180 g

Ässä Mix or Missä X? An all-time favourite of Finns, Ässä Mix combines the best in fruit flavours...

€2.40 €13.33/kg